Hopp til innhold

Integritetspolicy
Rekrytering

Bakgrund

Audionord International A/S värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med stor hänsyn till din personliga integritet. Därför har vi antagit en personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

Vi är den dataskyddsansvariga – Hur kontaktar du oss?

  • HiFi Klubben Sverige AB
  • Skånegatan 25
  • 412 53 Göteborg
  • [email protected]
  • Tel: 031-335 10 10

Åndamål med behandlingen

Syftet med behandlingen är att utföra HR-hantering, inklusive genomförande av rekryteringsprocesser samt lagring

Uppgifter som samlas in

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

Information som du delger oss. Information som du delger oss i samband med att du ansöker om en tjänst eller som du delger i kommunikation med oss. Informationen inkluderar namn, kontaktuppgifter, personnummer, samt övriga uppgifter du lämnar till oss.

Information insamlad från tredje man. Vi samlar information om dig från tredje man som har samlat in uppgifterna med ditt medgivande eller som med annan laglig grund kan dela uppgifterna med oss. Dessa tredje män varierar från tid till tid och kan inkludera din arbetsgivare samt andra tredje män med vilka du har givit kontaktuppgifter till. Informationen kan inkludera demografisk information samt telefonnummer och annan kontaktinformation.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att administrera och handlägga ansökningar om anställning, granska CV, personligt brev, referenser, verifiering och bakgrundskontroller, granskning av betyg och intyg, för efterlevnad av lagstadgade skyldigheter och reglerande krav samt för att kommunicera med dig och för lagringsändamål.

Känslig personlig information:

Vi behandlar känslig personlig information när det är nödvändigt för att hantera rekryteringsprocessen. Vi behandlar dock endast denna information om du tillhandahåller oss informationen under rekryteringsprocessen. Informationen samlas in från dig, offentliga myndigheter och, om relevant, dina referenser. Beroende på situationen behandlar vi följande kategorier:

Rättslig grund:

När vi behandlar personuppgifter om sökande baseras det på Audionords berättigade intresse eller samtycke:

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för ändamål som följer av Audionords berättigade intressen, vilket är att fullfölja rekryteringsprocessen, utom där sådana intressen överskrids av de registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personlig data, jf. artikel 6(1f) i den allmänna dataskyddsförordningen (Berättigat intresse). Om ansökan sparas längre än de vanliga lagringstiderna kommer behandlingen att baseras på sökandens uttryckliga samtycke, jf. artikel 6(1a) i den allmänna dataskyddsförordningen (Samtycke).

Känslig personlig data

Hälsorelaterad information och medlemskap i fackförening som är relevant för anställningen kommer att behandlas för ändamål att utföra våra skyldigheter och utöva specifika rättigheter som ansvariga eller som den registrerade inom arbetsrätt, socialförsäkrings- och socialt skyddslagstiftning i den mån det är auktoriserat enligt unionsrätten eller medlemsstatens lag eller en kollektivavtal enligt medlemsstatens lag, jf. artikel 9(2b) och 6(1f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Eftersom sökande enligt dansk lag är skyldiga att informera arbetsgivaren om hälsorelaterad information av väsentlig betydelse för arbetstagarens förmåga att utföra en specifik tjänst (helbredsoplysningslovens § 6).

Delning av personuppgifter

Beroende på omständigheterna lämnar vi ut personuppgifter om dig till dina referenser, testleverantörer/externa HR-konsulter, sökmotorer och andra affärsenheter inom Audionord Group.

Vi delar även dina personuppgifter hos våra IT leverantörer för att kunna lagra och administrera dem vilka tillhandahåller exempelvis hosting av IT-system och e-post.

Överföring till mottagare i tredjeländer

I vissa fall kan det vara nödvändigt att överföra dina personuppgifter till mottagare som är belägna i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller länder utan motsvarande dataskyddslagar. Sådana överföringar kommer endast att ske när det är nödvändigt för ändamålen som nämns i denna integritetspolicy eller enligt tillämplig lag.

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter adekvat skyddas under sådana överföringar. Dessa åtgärder kan inkludera användning av standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen eller att inhämta ditt uttryckliga samtycke. Du kan få en kopia av de standardavtalsklausuler som används.

Lagringstid

Vi kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs enligt lag. När dina personuppgifter inte längre behövs kommer vi att säkert radera eller anonymisera dem.

Under rekryteringsprocessen kommer vi att behålla dina personuppgifter under maximalt 6 månader för att bedöma din ansökan. Efter det att rekryteringsprocessen är avslutad kommer vi att radera din ansökan och relaterad data till den del vi inte är skyldiga att lagra den längre enligt lag.

Om du blir anställd kommer vi att behålla dina personuppgifter under anställningens längd och en del av dem en tid därefter enligt tillämpliga lagar. När lagringsperioden löper ut kommer vi att radera eller anonymisera dina personuppgifter, om vi inte har en laglig skyldighet att behålla dem.

Samtycke

Om du vill återkalla ditt samtycke eller göra ändringar i behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som ges i denna integritetspolicy.

Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av någon behandling som genomförts innan återkallelsen. Det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som baseras på andra lagliga grunder, såsom efterlevnad av lagstadgade skyldigheter eller förföljande av berättigade intressen.

Dina rättigheter

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Du kan få insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig, precis som du kan få eventuellt felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.

Du kan få personuppgifter raderade.

Du kan kräva att vi begränsar användningen av personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av personuppgifter.

Du kan även ha vissa av dina personuppgifter överförda digitalt (rätt till dataportabilitet).

Slutligen är vi skyldiga att informera varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats om eventuell rättelse, radering eller begränsning av behandlingen, om detta inte visar sig vara omöjligt eller oproportionerligt svårt. Vi kommer att informera dig om vilka som har mottagit en kopia av personuppgifterna om du begär det.

Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Se kontaktinformationen ovan.

Måste du tillhandahålla oss personuppgifterna?

I stor utsträckning är det nödvändigt att du tillåter oss att behandla dina personuppgifter. Annars kan vi inte bedöma sökande vid rekrytering.

Skydd för personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Våra medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa våra regler, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål om vår behandling av personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande med detaljerna i ditt klagomål till den e-postadress som ges i denna integritetspolicy. Vi kommer att hantera klagomålet och återkomma till dig.

Du har också rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten om Audionords behandling av dina personuppgifter. För ytterligare information om hur du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, hänvisar vi till integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

Version Utfört av Ändringar Datum
1.0 Unitas ApS (AMA) Första verxion 21/06/23