Hopp til innhold

Personuppgiftspolicyn

Personuppgiftspolicyn täcker HiFi Klubbens behandling av personuppgifter om våra kunder. Vi samlar in personuppgifter för flera ändamål, däribland köp, reparation och rådgivning, samt för att skicka marknadsförande innehåll.

HiFi Klubben använder bara vanliga personuppgifter och du kan i stor utsträckning själv styra vad vi samlar in och vad vi använder dina personuppgifter till. Du kan således i de flesta fall bli raderad.

I flera fall måste vi dock spara vissa av dina personuppgifter för att lagen säger det. Det gäller till exempel för att följa bokföringslagen.

Personuppgifterna används vanligtvis för att skicka produkter du beställt till dig, kommunicera med dig via telefon, sms och e-post, däribland genom att skicka vårt nyhetsbrev till dig så länge du prenumererar på det. Vi använder också uppgifterna till att visa reklam på andra hemsidor och på sociala medier om vi har fått samtycke.

Vissa av de tredje parter (sociala medier) som vi delar informationen med använder uppgifterna utom vår kontroll för sina egna ändamål. I dessa fall hänvisar vi till deras gällande personuppgiftspolicyer.

Se mer nedan.

 1. Vi är personuppgiftsansvariga – hur kontaktar du oss?

HiFi Klubben Sverige AB
Skånegatan 25
412 53 Göteborg

Org.nr: 556120-2218
Tel: 031-335 10 10

Vi ber dig att skicka frågor gällande dina personuppgifter och denna policy till:

[email protected]

 1. Syfte med och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Köp i butik
 • Köp i webbshop
 • Rådgivning om ljudinredning
 • Bokning av demonstration
 • Reparationer
 • Reklamationer
 • Kundtjänst i form av samtal, chatt, meddelanden och e-postmeddelanden angående produkter
 • Kundklubb
 • Nyhetsbrev
 • Deltagande i tävlingar
 • Marknadsföring på sociala medier utifrån dina intressen
 • Marknadsföring av produkter på vår hemsida

Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter:

 • Köp i butik, köp i webbshop, rådgivning om ljudinredning, bokning av demonstration, reparationer, reklamationer, kundtjänst i form av samtal, chatt, meddelanden och e-postmeddelanden angående produkter:
  • Behandling behövs för att kunna ingå eller uppfylla ett avtal, enligt artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.
 • Kundklubb, nyhetsbrev, deltagande i tävlingar, riktad marknadsföring på sociala medier och marknadsföring av produkter på vår hemsida:
  • Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt samtycke. Både dataskyddsförordningens artikel 6.1 a, §19 i marknadsföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation kap. 6 §18, kräver således att vi erhåller ditt samtycke.

Tredje part, som exempelvis sociala medier, kan använda personuppgifterna för egna ändamål. Vi hänvisar till varje enskild tredje parts personuppgiftspolicy, där du kan se vad de använder personuppgifterna till.

Slutligen behandlar personuppgifter om dig i relevant omfattning om du begär att få utnyttja en eller flera av dina rättigheter. I detta fall är vi förpliktigade att behandla dina personuppgifter enligt reglerna om de registrerades rättigheter i artikel 12–22.

 1. Kategorier av personuppgifter och varifrån vi hämtar dem

Vi behandlar endast vanliga personuppgifter om dig. Vi samlar vanligtvis in personuppgifter från försäljning, webbshop, kundklubb och hemsida samt från sociala medier och när du kommunicerar med oss.

 1. Mottagare eller kategorier av mottagare

Vi delar eller överlåter dina personuppgifter till följande mottagare om det är relevant för det syfte som personuppgifterna får användas till:

 • HiFi Klubben och koncernanslutna moder-, dotter- och systerbolag
 • Franchise-företag knutna till HiFi Klubben-koncernen
 • Hemsidor där vi visar våra annonser
 • Sociala medier, däribland Facebook, YouTube och Instagram
 • Databehandlare (IT-leverantörer)
 1. Överföring till mottagare i tredje land, däribland internationella organisationer

Vi överför personuppgifter till tredje land utanför EU. Vi överför således antingen till tredje land, där EU-kommissionen har fattat beslut om skyddsnivåns tillräcklighet, eller till osäkra tredje länder utifrån EU-kommissionens godkända standardbestämmelser om dataskydd, på så sätt att överföring vid varje given tidpunkt sker med nödvändiga eller tillämpliga garantier så att dina rättigheter som registrerad beaktas. På begäran kan du få en kopia härav.

 1. Sparande av dina personuppgifter

Allmänt: Regler kring produktfel medför att vi för att kunna dra tillbaka produkter i möjligaste mån sparar köp- och kontaktinformation i 10 år från inköpstillfället.

Bokföringslagens regler medför att vi sparar köpinformation rörande produkter och reparationer i 5 år från utgången av det räkenskapsår som köpet infaller på.

 • Köp i butik:
  • Se ovan angående produktfel och köpinformation.
 • Köp i webbshop:
  • Se ovan angående produktfel och köpinformation.
 • Rådgivning om ljudinredning:
  • Vi sparar information relaterad till rådgivning i 3 år från den tidpunkt då rådgivningen avslutades med avseende på vårt eventuella ansvar.
 • Bokning av demonstration av produkter:
  • Vi raderar informationen när vi har demonstrationen av produkterna, om inte kunden vill fortsätta dialogen eller genomföra ett köp.
 • Reparationer:
  • Se avsnitt längst upp angående bokföringslagens regler.
 • Reklamationer:
  • Se avsnitt längst upp angående bokföringslagens regler.
 • Kundtjänst i form av samtal, chatt, meddelanden och e-postmeddelanden angående produkter:
  • Vi sparar dina personuppgifter beroende på vad kommunikationen handlar om. Se övriga regler kring att spara uppgifter.
 • Kundklubb:
  • Vi sparar din information tills du raderar din profil via din inloggning.
 • Nyhetsbrev
  • Vi sparar din information tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.
 • Deltagande i tävlingar och samtycke till tävlingar
  • Vi sparar dina personuppgifter tills du drar tillbaka samtycket.

Vi sparar dock i samtliga fall teknisk dokumentation för ditt samtycke så länge vi använder samtycket och i 5 år efter det att det användes sista gången. Anledningen är att ett eventuellt straffansvar enligt dataskyddsbestämmelserna preskriberas efter 5 år.

 1. Automatiska beslut, härunder profilering

När vi marknadsför på sociala medier sker en profilering av dig. Du kan därför uppleva att du ser mer reklam om våra produkter på sociala medier efter att du har besökt vår hemsida och eventuellt har godkänt cookies och/eller lämnat samtycke till marknadsföring.

När du ringer oss och vi har fått tillstånd att spela in samtalet analyserar vi automatiskt vad du säger och hur du säger det så vi kan förbättra vår kunskap om kundernas behov. Vi registrerar till exempel information om eventuella problem med betalning, inloggning eller leverans. Vi registrerar också om vår personal hjälper dig på ett bra och rätt sätt så vi kan bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder på bästa sätt.

 1. Är du förpliktigad att lämna personuppgifter?

Nej, det är du inte. I vissa fall, exempelvis vid köp i vår webbshop, behöver vi dock samla in kontaktuppgifter så du kan ta emot det som beställts.

 1. Rätten att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke. Det kan bland annat ske så här:

 • Kundklubb: Du kan radera din profil när du är inloggad
 • Nyhetsbrev: Du kan säga upp prenumerationen direkt i varje enskilt nyhetsbrev.
 • Marknadsföring på sociala medier utifrån dina intressen: Detta kan du undvika genom att radera din profil i vår kundklubb.
 • Riktad marknadsföring av produkter på vår hemsida: Detta kan du undvika genom att radera din profil i vår kundklubb.

Kontakta oss på mejl: [email protected] för information om tillbakadragande av samtycke, samt övriga rättigheter.

 1. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter med avseende på vår behandling av information om dig.

Du ska dock vara medveten om att vi i vissa fall delar dataansvaret med tredje part som också samlar in personuppgifter genom cookies på sidan eller de mottagare som vi delar personuppgifter med. I dessa fall tillåter vi oss att skicka din anmodan vidare till berörd part om det är relevant för att besvara din anmodan.

Rätten att få tillgång till uppgifter (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i de uppgifter om dig som vi behandlar, samt en rad ytterliga uppgifter.

Rätten att korrigering av uppgifter (rättelse)
Du har rätt att få oriktiga uppgifter om dig själv korrigerade.

Rätten att bli glömd (radering)
Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Du kan i ett flertal fall radera dina personuppgifter genom att återkalla ditt samtycke. Se ovan under rätten att återkalla samtycke samt under sparande av dina personuppgifter.

Rätten att begränsa behandling
Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att få behandlingen begränsad, får vi framöver endast behandla uppgifterna – bortsett från sparande – med ditt samtycke, eller med avseende på att rättsliga krav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätten att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att göra invändningar, det vill säga att du i vissa fall har rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också göra invändningar mot behandling av dina uppgifter för riktad marknadsföring.

Rätten att få uppgifter överförda (dataportabilitet)
Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format, samt att få dessa personuppgifter överförda från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens guide kring registrerades rättigheter, som du hittar på www.imy.se. 

 1. Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se. Vi rekommenderar dock att du först kontaktas oss direkt: [email protected].